مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا

نمایش برچسب جواد-جلالی-انتخابی-سرنوشت-ساز

 • شکوفایی صنعت گردشگری ایران ؛ انتخابی سرنوشت ساز جواد جلالی دیار آشنا- بحث مهم شکوفایی اقتصاد کشور با صنعت گردشگری کم و بیش از سوی برخی نامزدهای ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی آنها به ویژه از سوی دکتر حسن روحانی و سید مصطفی هاشمی طبا مطرح شد، اما برغم اهمیت این مساله مهم و در خور توجه، آنها راهبرد و برنامه مدونی برای برطرف شدن موانع و تنگناهای موجود در این صنعت مطرح نکردند، بقیه نامزدها نیز در صحبت ها و سخنرانی های تبلیغاتی خود و برنامه های اقتصادی شان، اشاره قابل توجهی به حل مشکلات صنعت گر

خدمات دیار آشنا

 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا

جشنواره گشتانه با 100000000 ریال جایزه

افتخارات دیار آشنا

 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 

مراكز گردشكري منتخب ايران

 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران

باشگاه ديار آشنا